REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI DE PROMOVARE SCANIA ROMÂNIA

Caravana SUPER”

Campanie de promovare adresată societăților

Perioada campaniei: 29.09.2022 – 15.10.2022

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI DE PROMOVARE

Campania de promovare Caravana SUPER” (denumită în continuare „Campania”) este organizată de Scania Romania SRL, având sediul în România, sat Ciorogârla, comuna Ciorogârla, Șos. București nr. 5, județul Ilfov, („Sediul Scania”) înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/588/2004, având cod unic de înregistrare (CUI) 12480794, astfel cum aceasta a fost modificată și completată ulterior (denumită în continuare „Organizator” sau „Operator” sau „Scania”).

Participanţii la această campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”).

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

 

Campania este organizată în conformitate cu prevederile legilor române, și nu constituie o loterie publicitară în înțelesul Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007, astfel cum a fost ulterior modificată și completată.

 

SECŢIUNEA 3. MODALITATEA DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CAMPANIEI DE PROMOVARE

 

Campania este organizată sub forma a 3 (trei) evenimente ce se vor desfășura în județele Bacău, Bihor si Arad în perioada 29.09.2022 – 15.10.2022, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial („Evenimentul/Evenimentele”), potrivit următorului calendar:

 

Evenimente Data Județul Locația Ora
Caravana SUPER 30.09.2022 Bihor Sediul Scania Oradea – Calea Borșului, Eurobusiness Park, str. Gen. Gheorghe Mărdărescu nr. 23,  14:00
Caravana SUPER 7.10.2022 Arad Sediul Scania Arad – Siriei 19/A  14:00
Caravana SUPER 14.10.2022 Bacau Sediul Scania Bacau – E85 Nicolae Bălcescu 14:00

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIA DE PROMOVARE

 

Campania este deschisă participării exclusive a societăților indicate în Anexa 1 la prezentul Regulament Oficial al Campaniei și care respectă termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare, individual, „Societatea Participantă” și, în mod colectiv, „Societățile Participante”). Organizatorul își rezervă dreptul de a selecta Societățile Participante, denumirea comercială a acestora fiind cea indicată expres în Anexa 1 la prezentul.

 

Societățile Participante indicate în Anexa 1 sunt selectate de către Organizator în baza următoarelor criterii: (i) societăți care sunt deja clienți ai Scania România SRL(„Clienți Existenți”) și (ii) societăți cu care Scania România SRL dorește să stabilească o relație de colaborare în viitor („Prospecți”), care au în domeniul de activitate menționate activități de transport rutier sau de persoane.

 

Anexa 1 la prezentul Regulament Oficial indică Societățile Participante selectate pentru Eveniment.

Organizatorul va transmite fiecărei Societăți Participante o comunicare electronică (prin e-mail) și/sau un mesaj text (sms) și/sau va contacta fiecare Societate Participantă telefonic, prin intermediul serviciului de call-center, prin care va aduce la cunoștința acesteia înscrierea respectivei societăți pe lista Societăților Participante la Campanie. Comunicarea telefonică (prin serviciul de call-center) și/sau electronică (prin e-mail) și/sau mesajul text (sms) va fi transmis angajaților și/sau reprezentanților Societăților Participante cu care Organizatorul a stabilit în trecut contacte, fie prin salariații proprii sau prin reprezentanții săi legali.

 

Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, asociațiile, fundațiile, organizațiile non-profit, precum și orice alte forme de organizare similare, precum și angajații Organizatorului, precum și rudele în linie directă și/sau colaterală (până la gradul al II-lea inclusiv), soții/soțiile și afinii acestora.

 

Nu vor fi considerati participanti la Campanie Reprezentantii Societatilor Participante.

 

Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

 

 

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI DE PROMOVARE

 

Pentru a participa la prezenta Campanie, Societățile Participante trebuie să respecte următorul mecanism:

 

 1. Să participe, prin unul sau mai mulți reprezentanți legali sau angajați (denumiti in continuare „Reprezentantul/Reprezentantii Societatii Participante”), la Evenimentul pentru care a fost selectată.

 

 1. Reprezentantul Societății Participante care se prezinta la Eveniment va indica reprezentantului Organizatorului numele și prenumele, precum și denumirea comercială a Societății Participante pe care o reprezintă. În baza acestor date, reprezentantul Organizatorului va determina dacă denumirea comercială indicată se regăsește pe lista Societăților Participante, astfel cum aceasta este indicată în Anexa 1 la prezentul.

 

 1. Reprezentantul Societății Participante va primi un cartonaș pe care va trebui să indice, prin scriere olografă, (i)denumirea Societății Participante (ii) numele și prenumele său, (iii) funcția pe care o deține în cadrul Societății Participante, și (iv) numărul de telefon de serviciu la care poate fi contactat.

 

 1. Reprezentantul Societății Participante prezent la eveniment va trebui să se prezinte la fiecare dintre cele 8 (statii) Stații Scania din cadrul Evenimentului, după cum urmează:
 • Scania SUPER
 • Take Charge
 • Servicii Scania
 • Bridgestone
 • CTE Trailers
 •  Fuchs Lubricants
 • IFPTR
 • Cadou personalizat & shop Scania

Prin „Stație Scania” se înțelege amplasamentul expozițional organizat la locația Evenimentului.

 1. În baza prezenței sale la Stația Scania, Reprezentantul Societății Participante va beneficia de un sticker (autocolant) pe care va trebui sa îl aplice pe talonul de participare.

 

 1. Ulterior colectării tuturor sticker-elor (autocolantelor) primite de la fiecare Stație Scania, Reprezentantul Societății Participante va remite reprezentatului Organizatorului aflat la Eveniment talonul de participare complet și corect completat, având stickerele aplicate pe verso. Talonul se depune în urnă.

 1. La finalul fiecarui Eveniment, se va organiza o tombolă . La tombolă va putea fi depus un singur talon de participare din partea fiecărei Societăți Participante. Toate taloanele de participare vor fi depuse într-o urnă.

 

 1. Separat de Premiile acordate potrivit Secțiunilor 6 și 7 de mai jos, ulterior prezenței sale la fiecare dintre cele 8 (opt) Stații Scania din cadrul Evenimentului, fiecărei Societăți Participante, îi va fi acordat un cadou ce va consta într-o vesta Scania, ce va putea fi personalizată. Acest premiu, desi va putea fi ridicat prin intermediul Reprezentantului Societatii Participante, este destinat a fi câștigat de către Societățile Participante, și nu individual de către Reprezentantului Societatii Participante care participă la Eveniment.

 

 1. O Societate Participantă poate participa la Campanie o singură dată, cu un singur talon de participare, indiferent de numărul de Reprezentanti ai acesteia prezenți la Eveniment si indiferent de numarul de Evenimente la care participa. Totodată, o Societate Participantă poate câștiga un singur Premiu, cu condiția să respecte condițiile de participare pentru acest tip de Premiu, astfel cum sunt prevăzute în prezentul Regulament Oficial.

 

 

SECŢIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI DE PROMOVARE

 

Premiul acordat în cadrul acestei Campanii, in cadrul fiecarui Eveniment, consta intr-o bicicleta electrica in valoare de 1000 de euro

 

Valoarea comercială totală brută a tuturor premiilor oferite de către Organizator în cadrul Campaniei este de aproximativ 15.000 RON cu TVA inclus.

 

Premiile sunt destinate a fi câștigate de către Societățile Participante, și nu individual de către reprezentanții legali sau angajații acestora care participă la Eveniment. Societăților Participante la Campanie, reprezentanților legali sau angajaților acestora, nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte în vederea participării la Campanie și, implicit, în vederea câștigării Premiilor.

 

SECŢIUNEA 7. TRAGEREA LA SORŢI ŞI DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

Tragerile la sorți vor fi făcute la finalul fiecarui Eveniment, de către un Participant desemnat aleatoriu de către un reprezentant al Organizatorului și în prezența celorlalți Participanți.

 

 

Se vor extrage câte 3 rezerve pentru fiecare Premiu oferit. Se va apela la rezerve în condițiile în care Participanții câștigători extrași nu îndeplinesc condițiile de validare sau nu pot fi contactați de către reprezentanții Organizatorului.

 

Procedura de validare implică re-verificarea de către Organizator a îndeplinirii de către Societățile Participante declarate câștigătoare a criteriilor necesare pentru a fi calificate drept Clienți existenți sau Prospecți, astfel cum acestea sunt indicate în Secțiunea 4 de mai sus precum si faptul că talonul este în mod complet și corect completat, având toate stickerele aplicate pe verso.

 

In urma îndeplinirii procedurii de validare, una dintre Societatile Participante va fi desemnată câștigătoarea a Premiului pe baza informațiilor din talonul de participare. Castigatoare a Premiului este Societatea Participanta iar nu persoana fizica mentionata pe talonul de participare.

 

In măsura în care taloanele extrase vor fi invalidate, se va apela la rezerve în ordinea în care acestea au fost extrase.

 

Tragerea la sorți este un eveniment public. La cerere, orice persoană poate participa la acest eveniment. Cererea va fi făcută, în scris, la adresa Organizatorului, cu minimum 48 de ore înaintea desfășurării Evenimentului.

 

Reprezentantul Societatii Participante care a fost extrasa din urma si este castigatorul premiului, il va ridica pe loc.

Pentru a putea beneficia de Premiul oferit va completa Formularul de consimtamant – Anexa 2 a prezentului Regulament, completata de castigator.

 

 

SECŢIUNEA 8. RESPONSABILITATE

 

Organizatorul Campaniei va acorda Premii Societăților Participante care au luat parte la Campanie, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. În cazul în care Organizatorul constată că o Societate Participantă câștigătoare nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate în prezentul Regulament Oficial, Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda/anula oricând drepturile și beneficiile ce ar fi revenit Societății Participante câștigătoare, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivei societăți sau vreunui reprezentant sau angajat al acesteia.

 

SECŢIUNEA 9. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

 

Organizatorul are rolul de operator de date cu caracter personal în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit, în continuare, „Regulamentul” sau „GDPR”).

 

Informaţii cu privire la scopurile si temeiul prelucrarii

Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitățile indicate în mod expres prin prezentul Regulament, Reprezentantii Societatii Participante își exprimă acordul expres și neechivoc ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Organizatorului în vederea validării, atribuirii Premiilor și îndeplinirii de către Organizator a oricăror obligații fiscale impuse de legislația în vigoare.

De asemenea, Organizatorul va procesa datele personale colectate prin intermediul declarației de consimțământ, în scopuri precum: transmiterea unui buletin informativ lunar cu privire la noutăți, evenimente, activități sau servicii Scania, transmiterea de invitații sau informații cu privire la diverse evenimente organizate de Scania și/sau de terți parteneri, transmiterea de oferte cu privire la produsele sau serviciile Scania.

Această prelucrare se bazează în mod legitim pe Art. 6 paragraful 1 litera a) GDPR, respectiv consimțământul exprimat de persoana vizată pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

Destinatarii datelor

Scania tratează cu maximă seriozitate aspectele privind confidențialitatea datelor cu caracter personal, motiv pentru care transmite datele către terți numai în următoarele condiții:

Transferul către afiliați – Scania Romania SRL este parte a Grupului Scania, activ la nivel international și poate transmite datele cu caracter personal către societăți afiliate din grup în scopuri legitime de afaceri.

Transferul către prestatori de servicii – Scania poate angaja prestatori externi de servicii, pentru a furniza anumite servicii către aceasta, cum ar fi agentii de turism, prestatori de servicii de marketing, furnizori de servicii pentru trimiterea e-mailurilor sau prestatori de servicii de suport IT. Atunci când furnizează astfel de servicii, prestatorii externi de servicii pot avea acces la şi/sau pot prelucra datele cu caracter personal. Scania solicită prestatorilor externi de servicii, prin reglementări contractuale, să implementeze şi să aplice garanţii de securitate pentru a asigura confidenţialitatea şi securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal și să efectueze prelucrarea în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor.

Alţi destinatari – Scania poate transfera – în conformitate cu legea aplicabilă privind protecţia datelor – date cu caracter personal către organisme de aplicare a legii sau alte autorități, ori de câte ori are o obligație legală în acest sens. În cazul unei fuziuni sau achiziţii, datele cu caracter personal pot fi transferate către terţii care sunt implicaţi în fuziune sau achiziţie.

Transferurile internaţionale – Datele cu caracter personal pe care Scania le colectează despre dumneavoastră pot fi transferate către şi prelucrate de către destinatari care sunt localizaţi în interiorul sau în exteriorul UE și a Spaţiului Economic European. Destinatarii din SUA sunt certificaţi în baza Scutului de Confidenţialitate UE-SUA şi recunoscuţi astfel ca oferind un nivel adecvat de protecţie a datelor din perspectiva legislaţiei europene privind protecţia datelor.

Scania va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că transferurile de date sunt protejate în mod adecvat astfel cum prevede GDPR și că acesta se realizează în baza unor garanții adecvate, cum ar fi clauze standard de protecţie a datelor adoptate de Comisia Europeană sau de o autoritate de supraveghere, aderarea la coduri de conduită sau mecanisme de certificare aprobate.

Furnizarea voluntară de date

Nu sunteti obligați să ne furnizați datele cu caracter personal menționate în declarația de consimțământ. Totusi, nefurnizarea datelor cu caracter personal de catre Reprezentatul Societatii Participante sau de Societatea Participanta castigatoare in scopul validarii si atribuirii premiilor va face imposibila participarea la prezenta Campanie.

Durata păstrării datelor

Datele personale declarate în cadrul formularului de consimțământ vor fi prelucrate de către Scania, ca regulă, pe o durată de 10 ani de la data exprimării consimțământului cu privire la prelucrare, sau până la exercitarea dreptului la retragerea consimțământului sau dacă nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost prelucrate.

Ulterior termenului de 10 ani, Scania va verifica dacă datele mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost prelucrate, iar în cazul în care nu mai sunt necesare, va șterge orice date obținute prin declarația de consimțământ și va înceta prelucrarea în scopurile agreate.

 

Persoanele fizice participante la Campanie (fie în calitate de Reprezentant al Societatii Participante fie de Participant la excursie) în calitate de persoane vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal au urmatoarele drepturi:

 1. Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate;
 2. Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete;
 3. Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori;
 4. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor;
 5. Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format electronic și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator, atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere ethnic;
 6. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată;
 7. Dreptul de a retrage oricând consimțământul dat în vederea opririi prelucrării datelor. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere;
 8. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor conduce la încălcarea prevederilor GDPR.

 

La cererea oricărui Reprezentant al Societatii Participante sau Participant la Excursie care participă la Eveniment în această calitate, Operatorul va asigura acestuia exercitarea drepturilor prevăzute mai sus, conform prevederilor legale aplicabile. În vederea exercitării acestor drepturi, persoanele în cauză vor transmite o cerere scrisă, datată și semnată către Scania Romania SRL, având sediul în România, sat Ciorogârla, comuna Ciorogârla, Șos. București nr. 5, județul Ilfov, în atenția responsabilului nostru pentru protecția datelor, ale cărui date de contact le puteți găsi mai jos.

Roxana Draghicean

Telefon: 0741 287 451

Fax: +40 21 315 9140

E-mail: roxana.draghicean@scania.com 

 

SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA CAMPANIEI

 

Prezenta Campanie poate înceta numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie imposibilitate de executare* totală și definitivă a oricărei obligații asumate de către Organizator prin prezentul Regulament Oficial, în sensul art. 1557 Cod Civil.

 

*Imposibilitatea de executare cuprinde orice eveniment ce reprezintă forță majoră sau caz fortuit, astfel cum acestea sunt definite de art. 1351 Cod Civil, inclusiv imposibilitatea Organizatorului de a continua desfășurarea campaniei din motive independente de voința sa, petrecute după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial.

 

Dacă o situație care constituie imposibilitate de executare împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului Oficial și continuarea Campaniei sau valorificarea efectivă a premiului nu mai este posibilă, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1351 și art. 1557 din Codul Civil. În cazul în care invocă forța majoră, Organizatorul este obligat să comunice existența acesteia Societăților Participante la Campanie, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

 

SECŢIUNEA 12. LITIGII

 

Eventualele litigii apărute între Organizator și Societățile Participante la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din București, România.

 

Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe următoarea adresă: către Scania Romania SRL, având sediul în România, sat Ciorogârla, comuna Ciorogârla, Șos. București nr. 5, județul Ilfov, în termen de maximum 2 (două) săptămâni de la data publicării listei finale a Societăților Participante declarate câștigătoare. După această dată Organizatorul nu va mai lua în considerație nicio contestație.

 

SECŢIUNEA 13. REGULAMENTUL OFICIAL

 

Prin participarea la această Campanie, Societățile Participante și reprezentanții legali și angajații acestora ce vor fi prezente la Eveniment sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.

 

Prezentul Regulament Oficial este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant, pe site-ul www.scania.ro și prin adresarea unei solicitări scrisă către Scania Romania SRL, având sediul în România, sat Ciorogârla, comuna Ciorogârla, Șos. București nr. 5, județul Ilfov. De asemenea, o copie a prezentului Regulament Oficial va fi disponibilă la locația Evenimentului, documentul putând fi consultat la cerere de către orice persoană interesată.

 

Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, inclusiv a modului de desfășurare a acesteia, a perioadei valabilității acesteia, va fi anunțată public de Organizator cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare, pe site-ul www.scania.ro.

 

ANEXA 1

Lista Societăților Participante (Clienți existenți și Potențiali)

 

 1. INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA UNOR DATE CU CARACTER PERSONAL

 1. Scania Romania SRL, având sediul social situat în Șos. București nr. 5, sat Ciorogârla, comuna Ciorogârla, județul Ilfov, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov sub nr. J23/588/2004, având cod unic de înregistrare (CUI) 12480794 (în continuare „Scania”), vă aduce la cunoștință prin prezenta că, în contextul campaniei de promovare Scania Transportul Viitorului (denumită în cele ce urmează „Campania”), prelucrează datele cu caracter personal ale Reprezentantului Societatii Participante la Campanie si a Participantului la Excursie, în scop de (i) atribuire a premiilor, (ii) îndeplinire a oricăror obligații fiscale impuse de legislația în vigoare; (iii) transmiterea unui buletin informativ lunar cu privire la noutăți, evenimente, activități sau servicii Scania: (iv) transmiterea de invitații sau informații cu privire la diverse evenimente organizate de Scania și/sau de terți parteneri si (v), transmiterea de oferte cu privire la produsele sau serviciile Scania.. Această prelucrare se bazează în mod legitim pe Art. 6 paragraful 1 litera a) GDPR, respectiv consimțământul exprimat de persoana vizată pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
 2. Următoarele date cu caracter personal referitoare la Reprezentantului Societatii Participante la Campanie si a Participantului la Excursie sunt prelucrate de Scania pe toata durata Campaniei și 10 ani după finalizarea acesteia: nume şi prenume, denumirea societății pe care o reprezintă pentru a participa la Campanie, numărul de telefon, e-mail, numărul și seria, data emiterii, data valabilității pașaportului.
 3. De asemenea, față de cele de mai sus, în vederea asigurării confidenţialităţii şi integrităţii datelor cu caracter personal, Scania a implementat măsuri tehnice și organizatorice de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal.
 4. Scania tratează cu maximă seriozitate aspectele privind confidențialitatea datelor cu caracter personal, motiv pentru care transmite datele către terți numai în următoarele condiții:

Transferul către afiliați – Scania Romania SRL este parte a Grupului Scania, activ la nivel international și poate transmite datele cu caracter personal către societăți afiliate din grup în scopuri legitime de afaceri.

Transferul către prestatori de servicii – Scania poate angaja prestatori externi de servicii, pentru a furniza anumite servicii către aceasta, cum ar fi agentii de turism, prestatori de servicii de marketing, furnizori de servicii pentru trimiterea e-mailurilor sau prestatori de servicii de suport IT. Atunci când furnizează astfel de servicii, prestatorii externi de servicii pot avea acces la şi/sau pot prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal. Scania solicită prestatorilor externi de servicii, prin reglementări contractuale, să implementeze şi să aplice garanţii de securitate pentru a asigura confidenţialitatea şi securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal și să efectueze prelucrarea în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor.

Alţi destinatari – Scania poate transfera – în conformitate cu legea aplicabilă privind protecţia datelor – date cu caracter personal către organisme de aplicare a legii sau alte autorități, ori de câte ori are o obligație legală în acest sens.În cazul unei fuziuni sau achiziţii, datele cu caracter personal pot fi transferate către terţii care sunt implicaţi în fuziune sau achiziţie.

Transferurile internaţionale – Datele cu caracter personal pe care Scania le colectează despre dumneavoastră pot fi transferate către şi prelucrate de către destinatari care sunt localizaţi în interiorul sau în exteriorul UE și a Spaţiului Economic European.

Destinatarii din SUA sunt certificaţi în baza Scutului de Confidenţialitate UE-SUA şi recunoscuţi astfel ca oferind un nivel adecvat de protecţie a datelor din perspectiva legislaţiei europene privind protecţia datelor.

Scania va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că transferurile de date sunt protejate în mod adecvat astfel cum prevede GDPR și că acesta se realizează în baza unor garanții adecvate, cum ar fi clauze standard de protecţie a datelor adoptate de Comisia Europeană sau de o autoritate de supraveghere, aderarea la coduri de conduită sau mecanisme de certificare aprobate.

 1. Datele personale declarate în cadrul formularului de consimțământ vor fi prelucrate de către Scania, ca regulă, pe o durată de 10 ani de la data exprimării consimțământului cu privire la prelucrare, sau până la exercitarea dreptului la retragerea consimțământului sau dacă nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost prelucrate.

Ulterior termenului de 10 ani, Scania va verifica dacă datele mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost prelucrate, iar în cazul în care nu mai sunt necesare, va șterge orice date obținute prin declarația de consimțământ și va înceta prelucrarea în scopurile agreate.

 1. Persoanele fizice participante la Campanie, fie în calitate de Reprezentant al Societatii Participante la Campanie sau de Participant la Excursie, în calitate de persoane vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal au urmatoarele drepturi:
 1. Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate;
 2. Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete;
 3. Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori;
 4. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor;
 5. Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format electronic și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator, atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere ethnic;
 6. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată;
 7. Dreptul de a retrage oricând consimțământul dat în vederea opririi prelucrării datelor. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere;
 8. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor conduce la încălcarea prevederilor GDPR.
 1. La cererea oricărui de Reprezentant al Societatii Participante la Campanie sau de Participant la Excursie care participă la Eveniment în această calitate, Operatorul va asigura acestuia exercitarea drepturile prevăzute mai sus, conform prevederilor legale aplicabile. În vederea exercitării acestor drepturi, persoanele în cauză vor transmite o cerere scrisă, datată și semnată către Scania Romania SRL, având sediul în România, sat Ciorogârla, comuna Ciorogârla, Șos. București nr. 5, județul Ilfov, în atenția responsabilului nostru pentru protecția datelor, ale cărui date de contact le puteți găsi mai jos.

Roxana Draghicean

Telefon: 0741 287 451

Fax: +40 21 315 9140

E-mail: roxana.draghicean@scania.com

 

 1. CONSIMŢĂMÂNTUL PERSOANEI VIZATE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

NUMELE PERSOANEI DESEMNATE CASTIGATOARE
NUMAR DE TELEFON AL PERSOANEI CASTIGATOARE
E-MAIL AL PERSOANEI CASTIGATOARE
NUMAR SI SERIE, DATA EMITERII, DATA VALABILITATII CI AL PERSOANEI CASTIGATOARE

NOTA: Rubricile din tabelul de mai sus se vor completa de catre PERSOANA CASTIGATOARE

Vă rugăm bifați căsuța cu privire la scopul pentru care sunteți de acord cu prelucrarea datelor:

Validarea si atribuirea premiilor aferente campaniei DA NU
Noutăți lunare cu privire la evenimente, activități sau servicii Scania DA NU
Invitații și informații despre evenimentele organizate de Scania și/sau parteneri DA NU
Oferte cu privire la produsele sau serviciile Scania DA NU

Va rugam bifati casuta cu privire la modalitatea in care sunteti de acord sa fiti contactati:

TELEFONIC DA NU
E-MAIL DA NU
SMS DA NU

NOTA: Se va completa de catre Participantul la Excursie

Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate mai sus sunt voluntare. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu privire la unul sau toate scopurile prelucrării, cu efect ulterior, printr-o notificare gratuită către Scania România SRL .

Notificarea de revocare a consimțământului poate fi realizată prin e-mail către privacy@scania.ro sau la sediul Scania, Soseaua București nr. 5, comuna Ciorogârla, județ Ilfov. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului va atrage încetarea prelucrării datelor însă nu afectează legalitatea utilizarii datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are impact retroactiv). Dacă consimțământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor mai fi utilizate în scopurile de mai sus. În cazul în care aveți întrebări legate de această declarație de consimțământ sau de protecția datelor cu caracter personal de către Scania în general, vă rugăm să nu ezitați să contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor la adresa de e-mail: roxana.draghicean@scania.com 

Am înțeles această declarație de consimțământ.

Am citit Regulamentul Promoției “Caravana Super” și accept regulile sale.