REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI DE PROMOVARE SCANIA ROMÂNIA
„Impreuna tinem Romania in miscare”
Campanie de promovare adresată societăților
Perioada campaniei: 30.10.2020 – 27.11.2020

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI DE PROMOVARE
Campania de promovare „Impreuna tinem Romania in miscare” (denumită în continuare „Campania”) este organizată de Scania Romania SRL, având sediul în România, sat Ciorogârla, comuna Ciorogârla, Șos. București nr. 5, județul Ilfov, („Sediul Scania”) înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/588/2004, având cod unic de înregistrare (CUI) 12480794, astfel cum aceasta a fost modificată și completată ulterior (denumită în continuare „Organizator” sau „Operator” sau „Scania”).
Participanţii la această campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”).

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
Campania este organizată în conformitate cu prevederile legilor române, și nu constituie o loterie publicitară în înțelesul Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007, astfel cum a fost ulterior modificată și completată.

SECŢIUNEA 3. MODALITATEA DE DESFĂŞURARE ŞI DURATA CAMPANIEI DE PROMOVARE
Campania este organizată sub forma a 5 (cinci) evenimente ce se vor desfășura în mediul online pe platforma de conferinte virtuale hopin.to , în perioada 30.10.2020 – 27.11.2020, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial („Evenimentul/Evenimentele”), potrivit următorului calendar:

Evenimente Data Locația Ora
Trenduri in industria transportului 30.10.2020 https://hopin.to/events/caravana-digitala-scania-2020
11:00 – 13:00
Re-construcția 06.11.2020 https://hopin.to/events/caravana-digitala-scania-2020
11:00 – 13:00
Gazul Natural (CNG & LNG) 13.11.2020 https://hopin.to/events/caravana-digitala-scania-2020
11:00 – 13:00
Re-construcția 20.11.2020 https://hopin.to/events/caravana-digitala-scania-2020
11:00 – 13:00
Gazul Natural (CNG & LNG) 27.11.2020 https://hopin.to/events/caravana-digitala-scania-2020
11:00 – 13:00

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIA DE PROMOVARE
Campania este deschisă participării societăților care respectă termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare, individual, „Societatea Participantă” și, în mod colectiv, „Societățile Participante”).
Societățile Participante sunt:
(i) societăți care sunt deja clienți ai Scania România SRL(„Clienți Existenți”) și (ii) societăți cu care Scania România SRL dorește să stabilească o relație de colaborare în viitor („Prospecți”), care au în domeniul de activitate menționate activități de transport rutier sau de persoane.
Organizatorul își rezervă dreptul de a selecta Societățile Participante,

Organizatorul va transmite fiecărei Societăți Participante o comunicare electronică (prin e-mail) și/sau un mesaj text (sms) și/sau va contacta fiecare Societate Participantă telefonic, prin intermediul serviciului de call-center, prin care va aduce la cunoștința acesteia înscrierea respectivei societăți pe lista Societăților Participante la Campanie.
Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele fizice, asociațiile, fundațiile, organizațiile non-profit, precum și orice alte forme de organizare similare, precum și angajații Organizatorului si Partenerilor, precum și rudele în linie directă și/sau colaterală (până la gradul al II-lea inclusiv), soții/soțiile și afinii acestora.
Nu vor fi considerati participanti la Campanie Reprezentantii Societatilor Participante.
Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI DE PROMOVARE
Pentru a participa la prezenta Campanie, Societățile Participante trebuie să respecte următorul mecanism:
1. Să participe, prin unul sau mai mulți reprezentanți legali sau angajați (denumiti in continuare „Reprezentantul/Reprezentantii Societatii Participante”), la Evenimentul sau Evenimentele pentru care a fost selectată.
2. Reprezentantul Societății Participante care se inregistreaza la Eveniment va indica reprezentantului Organizatorului numele și prenumele, numarul de telefon de serviciu precum și denumirea comercială a Societății Participante pe care o reprezintă, prin completarea unui formular, in platforma events.scania.ro si hopin.to. În baza acestor date, reprezentantul Organizatorului va putea determina dacă denumirea comercială indicată se regăsește pe lista Societăților cu dreptul de participare la campania de promovare.
3. Dupa inregistrarea in platforma, Reprezentantul Societății Participante prezent la Evenimentul online va trebui să se prezinte la fiecare dintre cele 6 (sase) Statii virtuale Scania din cadrul Evenimentului, după cum urmează:
• Scania
• OMV
• Servicii Scania
• Bridgestone
• Fuchs Lubricants
• CTE Trailers

Prin „Stație Scania” se înțelege standul expozitional virtual denumit „Booth” in sectiunea „Expo” a platformei hopin.to
4. Conditia prezententei la fiecare Stație Scania, este considerata ca fiind indeplinita daca Reprezentantul Societății Participante va raspunde corect la o intrebare avand un continut legat de respectiva statie. Reprezentantul Societatii Participante va apasa un buton pentru a raspunde la intrebarea aferenta fiecarei statii.
5. La finalul fiecarui Eveniment, se va organiza o tombolă. La tombolă va putea participa un singur reprezentant din partea fiecărei Societăți Participante. Toate inregistrarile la tombola se vor face la inceputul fiecarui Eveniment. Inregistrarile vor fi centralizate intr-o baza de date de tip Microsoft Excel.
6. O Societate Participantă poate participa la Campanie o singură dată, indiferent de numărul de Reprezentanti ai acesteia prezenți la Eveniment si indiferent de numarul de Evenimente la care participa. Totodată, o Societate Participantă poate câștiga un singur Mare Premiu, si un singur Premiu, cu condiția să respecte condițiile de participare pentru acest tip de Premiu, astfel cum sunt prevăzute în prezentul Regulament Oficial.

SECŢIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI DE PROMOVARE
Premiile acordate în cadrul fiecarui Eveniment al acestei Campanii, sunt urmatoarele:
• 20 premii „KIT DE SUPER EROU: Masca personalizata reutilizabila, manusi, borseta.; si o minge de fotbal Bridgestone
• 30 premii „KIT DE SUPER EROU: Masca personalizata reutilizabila, manusi, borseta
• Marele premiu : o Drona DJI MAVIC AIR
Valoarea comercială totală brută a tuturor premiilor oferite de către Organizator în cadrul Campaniei este de aproximativ 5255 lei cu TVA inclusa, (echivalentul a 10775 euro la cursul BNR 4,8737).
Premiile sunt destinate a fi câștigate de către Societățile Participante, și nu individual de către reprezentanții legali sau angajații acestora care participă la Eveniment. Societăților Participante la Campanie, reprezentanților legali sau angajaților acestora, nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte în vederea participării la Campanie și, implicit, în vederea câștigării Premiilor.

SECŢIUNEA 7. TRAGEREA LA SORŢI ŞI DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR
Tragerile la sorți vor fi făcute la finalul fiecarui Eveniment, de către un reprezentant al Organizatorului. Fiecare tragere la sorti va fi difuzata in direct in cadrul platformei hopin.to in prezenta Participanților, prin generarea aleatoare a unui numar, prin intermediul aplicatiei online random.org. Numarul extras va fi echivalat cu numarul inregistrarii din baza de date Microsoft Excel, si va desemna castigatorul respectivului Premiu.
Se va extrage o rezerva pentru fiecare Premiu oferit. Se va apela la rezerve în condițiile în care Societatile Participante câștigătoare extrase nu îndeplinesc condițiile de validare sau nu pot fi contactate de către reprezentanții Organizatorului.
Procedura de validare implică re-verificarea de către Organizator a îndeplinirii de către Societățile Participante declarate câștigătoare a criteriilor necesare pentru a fi calificate drept Clienți existenți sau Prospecți, astfel cum acestea sunt indicate în prezentul Regulament, in special in Secțiunile 4 si 5 de mai sus.
In urma îndeplinirii procedurii de validare, una dintre Societatile Participante va fi desemnată câștigătoarea Premiului pe baza informațiilor din inregistrarea din baza de date Microsoft Excel. Castigatoare a Premiului este Societatea Participanta iar nu persoana fizica reprezentant legal sau angajat care a participat la Eveniment.
In măsura în care taloanele extrase vor fi invalidate, se va apela la rezerve în ordinea în care acestea au fost extrase.
Tragerea la sorți este un eveniment public. La cerere, orice persoană poate participa la acest eveniment. Cererea va fi făcută, în scris, la adresa Organizatorului, cu minimum 48 de ore înaintea desfășurării Evenimentului.
Reprezentantul Societatii Participante care a fost extrasa conform mecanismului de mai sus si este castigatoarea premiului, il va primi prin curier.

SECŢIUNEA 8. RESPONSABILITATE
Organizatorul Campaniei va acorda Premii Societăților Participante care au luat parte la Campanie, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. În cazul în care Organizatorul constată că o Societate Participantă câștigătoare nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate în prezentul Regulament Oficial, Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda/anula oricând drepturile și beneficiile ce ar fi revenit Societății Participante câștigătoare, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivei societăți sau vreunui reprezentant sau angajat al acesteia.

SECŢIUNEA 9. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR
Organizatorul are rolul de operator de date cu caracter personal în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit, în continuare, „Regulamentul” sau „GDPR”).
NOTIFICAREA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL si INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA UNOR DATE CU CARACTER PERSONAL este disponibila aici: https://events.scania.ro/notificare-caravana-digitala/

SECŢIUNEA 10. ÎNCETAREA CAMPANIEI
Prezenta Campanie poate înceta numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie imposibilitate de executare* totală și definitivă a oricărei obligații asumate de către Organizator prin prezentul Regulament Oficial, în sensul art. 1557 Cod Civil.
*Imposibilitatea de executare cuprinde orice eveniment ce reprezintă forță majoră sau caz fortuit, astfel cum acestea sunt definite de art. 1351 Cod Civil, inclusiv imposibilitatea Organizatorului de a continua desfășurarea campaniei din motive independente de voința sa, petrecute după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial.
Dacă o situație care constituie imposibilitate de executare împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului Oficial și continuarea Campaniei sau valorificarea efectivă a premiului nu mai este posibilă, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1351 și art. 1557 din Codul Civil. În cazul în care invocă forța majoră, Organizatorul este obligat să comunice existența acesteia Societăților Participante la Campanie, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

SECŢIUNEA 12. LITIGII
Eventualele litigii apărute între Organizator și Societățile Participante la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din București, România.

Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe următoarea adresă: către Scania Romania SRL, având sediul în România, sat Ciorogârla, comuna Ciorogârla, Șos. București nr. 5, județul Ilfov, în termen de maximum 2 (două) săptămâni de la data publicării listei finale a Societăților Participante declarate câștigătoare pe site-ul Scania, [x], sectiunea [x]. După această dată Organizatorul nu va mai lua în considerație nicio contestație.

SECŢIUNEA 13. REGULAMENTUL OFICIAL
Prin participarea la această Campanie, Societățile Participante și reprezentanții legali și angajații acestora ce vor fi prezente la Eveniment sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.
Prezentul Regulament Oficial este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant, pe site-ul www.scania.ro și prin adresarea unei solicitări scrisă către Scania Romania SRL, având sediul în România, sat Ciorogârla, comuna Ciorogârla, Șos. București nr. 5, județul Ilfov.
Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, inclusiv a modului de desfășurare a acesteia, a perioadei valabilității acesteia, va fi anunțată public de Organizator cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare, pe site-ul www.scania.ro.