Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate mai sus sunt voluntare. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu privire la unul sau toate scopurile prelucrării, cu efect ulterior, printr-o notificare gratuită către Scania România SRL .
Notificarea de revocare a consimțământului poate fi realizată prin e-mail către privacy@scania.ro sau la sediul Scania, Soseaua București nr. 5, comuna Ciorogârla, județ Ilfov. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului va atrage încetarea prelucrării datelor însă nu afectează legalitatea utilizarii datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are impact retroactiv). Dacă consimțământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor mai fi utilizate în scopurile de mai sus. În cazul în care aveți întrebări legate de această declarație de consimțământ sau de protecția datelor cu caracter personal de către Scania în general, vă rugăm să nu ezitați să contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor la adresa de e-mail: roxana.draghicean@scania.ro.
NOTIFICARE DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
1. Informaţii generale
1.1. Introducere
Următoarea notificare privind protecția datelor cu caracter personal are rolul de a vă informa cu privire la modalitatea în care scania românia srl, cu sediul social în șoseaua bucurești nr. 5, comuna ciorogârla, județ ilfov, înregistrată la oficiul registrul comerțului ilfov, sub nr. J23/588/2004, cui: ro12480794 (“scania”), colectează şi prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal.
1.2. Operatorul
Scania are rolul de operator de date cu caracter personal în sensul regulamentului (ue) 2016/679 al parlamentului european și al consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a directivei 95/46/ce (denumit, în continuare, „regulamentul” sau „gdpr”).
1.3. Responsabilul cu protecția datelor
Pentru întrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor de către scania, vă rugăm să contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor, ale cărui date de contact le puteți găsi mai jos.
Roxana Draghicean
Telefon: +40 741 287 451 sau +40 21 315 9142
Fax: +40 21 315 9140
E-mail: Roxana.draghicean@scania.com

2. Informaţii cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal de către scania
2.1. Scopul și temeiul juridic al prelucrării
Vom procesa datele personale colectate prin intermediul declarației de consimțământ, în scopuri precum: transmiterea unui buletin informativ lunar cu privire la noutăți, evenimente, activități sau servicii scania, transmiterea de invitații sau informații cu privire la diverse evenimente organizate de scania și/sau de terți parteneri, transmiterea de oferte cu privire la produsele sau serviciile scania.
Această prelucrare se bazează în mod legitim pe art. 6 paragraful 1 litera a) gdpr, respectiv consimțământul exprimat de persoana vizată pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
2.2. Destinatarii datelor
Scania tratează cu maximă seriozitate aspectele privind confidențialitatea datelor cu caracter personal, motiv pentru care transmite datele dumneavoastră către terți numai în următoarele condiții:
2.2.1. Transferul către afiliați
Scania romania srl este parte a grupului scania, activ la nivel international și poate transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către societăți afiliate din grup în scopuri legitime de afaceri.
2.2.2. Transferul către prestatori de servicii
Scania poate angaja prestatori externi de servicii, care acţionează ca persoane împuternicite ale scania, pentru a furniza anumite servicii către aceasta, cum ar fi prestatori de servicii de marketing, furnizori de servicii pentru trimiterea e-mailurilor sau prestatori de servicii de suport it. Atunci când furnizează astfel de servicii, prestatorii externi de servicii pot avea acces la şi/sau pot prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal.
Scania solicită prestatorilor externi de servicii, prin reglementări contractuale, să implementeze şi să aplice garanţii de securitate pentru a asigura confidenţialitatea şi securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal și să efectueze prelucrarea în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor.
2.2.3. Alţi destinatari
Scania poate transfera – în conformitate cu legea aplicabilă privind protecţia datelor – date cu caracter personal către organisme de aplicare a legii sau alte autorități, ori de câte ori are o obligație legală în acest sens.
În cazul unei fuziuni sau achiziţii, datele cu caracter personal pot fi transferate către terţii care sunt implicaţi în fuziune sau achiziţie.
2.2.4. Transferurile internaţionale
Datele cu caracter personal pe care scania le colectează despre dumneavoastră pot fi transferate către şi prelucrate de către destinatari care sunt localizaţi în interiorul sau în exteriorul ue și a spaţiului economic european.
Destinatarii din sua sunt certificaţi în baza scutului de confidenţialitate ue-sua şi recunoscuţi astfel ca oferind un nivel adecvat de protecţie a datelor din perspectiva legislaţiei europene privind protecţia datelor.
Scania va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că transferurile de date sunt protejate în mod adecvat astfel cum prevede gdpr și că acesta se realizează în baza unor garanții adecvate, cum ar fi clauze standard de protecţie a datelor adoptate de comisia europeană sau de o autoritate de supraveghere, aderarea la coduri de conduită sau mecanisme de certificare aprobate.
Pentru mai multe informații despre protectia corespunzătoare a transferului internațional de date, vă rugăm să contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor.
2.3. Furnizarea voluntară de date
Nu sunteti obligați să ne furnizați datele cu caracter personal menționate în declarația de consimțământ, iar furnizarea acestor date nu condiționează încheierea ulterioară a unui contract cu scania sau beneficierea de un serviciu prestat de scania.
2.4 durata păstrării datelor
Datele dumneavoastră personale declarate în cadrul formularului de consimțământ vor fi prelucrate de către scania, ca regulă, pe o durată de 10 ani de la data exprimării consimțământului cu privire la prelucrare, sau până la exercitarea dreptului la retragerea consimțământului sau dacă nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost prelucrate.
Ulterior termenului de 10 ani, scania va verifica dacă datele mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost prelucrate, iar în cazul în care nu mai sunt necesare, va șterge orice date obținute prin declarația de consimțământ și va înceta prelucrarea în scopurile agreate.
3. Drepturile dumneavoastră
În conformitate cu prevederile gdpr, aveți urmatoarele drepturi ce pot fi exercitate prin contactarea responsabilului cu protecția datelor din cadrul scania, ale cărui date de contact le gasiti la punctul 1.3 de mai sus:
• dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate;
• dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete;
• dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori;
• dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor;
• dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format electronic și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator, atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere ethnic;
• dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată;
• dreptul de a retrage oricând consimțământul dat în vederea opririi prelucrării datelor. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere;
Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu privire la unul sau toate scopurile prelucrării, cu efect ulterior, printr-o notificare gratuită către scania românia srl [notă: vă rugăm completați în măsura în care există posibilitatea retragerii consimțământului și într-o manieră digitalizată, spre exemplu prin crearea unui cont într-o aplicație]. Notificarea de revocare a consimțământului poate fi realizată prin e-mail către privacy@scania.ro sau la sediul scania, soseaua bucurești nr. 5, comuna ciorogârla, județ ilfov.
• dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor conduce la încălcarea prevederilor gdpr.
4. Modificări
Datorită posibilelor modificări ale legislației, o modificare a prezentei notificări privind protecția datelor poate deveni necesară. În acest caz, scania vă va informa despre astfel de modificări. În măsura în care modificările afectează o prelucrare care se bazează pe consimțământul dumneavoastră, vă vom solicita un nou consimțământ, dacă este necesar.

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA UNOR DATE CU CARACTER PERSONAL
1. Scania Romania SRL, având sediul social situat în Șos. București nr. 5, sat Ciorogârla, comuna Ciorogârla, județul Ilfov, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov sub nr. J23/588/2004, având cod unic de înregistrare (CUI) 12480794 (în continuare „Scania”), vă aduce la cunoștință prin prezenta că, în contextul campaniei de promovare Scania Transportul Viitorului (denumită în cele ce urmează „Campania”), prelucrează datele cu caracter personal ale Reprezentantului Societatii Participante la Campanie, în scop de (i) atribuire a premiilor, (ii) îndeplinire a oricăror obligații fiscale impuse de legislația în vigoare; (iii) transmiterea unui buletin informativ lunar cu privire la noutăți, evenimente, activități sau servicii Scania: (iv) transmiterea de invitații sau informații cu privire la diverse evenimente organizate de Scania și/sau de terți parteneri si (v), transmiterea de oferte cu privire la produsele sau serviciile Scania.. Această prelucrare se bazează în mod legitim pe Art. 6 paragraful 1 litera a) GDPR, respectiv consimțământul exprimat de persoana vizată pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
2. Următoarele date cu caracter personal referitoare la Reprezentantul Societatii Participante la Campanie sunt prelucrate de Scania pe toata durata Campaniei și 10 ani după finalizarea acesteia: nume şi prenume, denumirea societății pe care o reprezintă pentru a participa la Campanie, numărul de telefon, e-mail, numărul și seria, data emiterii, data valabilității pașaportului.
3. De asemenea, față de cele de mai sus, în vederea asigurării confidenţialităţii şi integrităţii datelor cu caracter personal, Scania a implementat măsuri tehnice și organizatorice de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal.
4. Scania tratează cu maximă seriozitate aspectele privind confidențialitatea datelor cu caracter personal, motiv pentru care transmite datele către terți numai în următoarele condiții:
Transferul către afiliați – Scania Romania SRL este parte a Grupului Scania, activ la nivel international și poate transmite datele cu caracter personal către societăți afiliate din grup în scopuri legitime de afaceri.
Transferul către prestatori de servicii – Scania poate angaja prestatori externi de servicii, pentru a furniza anumite servicii către aceasta, cum ar fi agentii de turism, prestatori de servicii de marketing, furnizori de servicii pentru trimiterea e-mailurilor sau prestatori de servicii de suport IT, inclusiv prestatorul care gestioneaza platforma pe care se organizeaza Campania. Atunci când furnizează astfel de servicii, prestatorii externi de servicii pot avea acces la şi/sau pot prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal. Scania solicită prestatorilor externi de servicii, prin reglementări contractuale, să implementeze şi să aplice garanţii de securitate pentru a asigura confidenţialitatea şi securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal și să efectueze prelucrarea în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor.
Alţi destinatari – Scania poate transfera – în conformitate cu legea aplicabilă privind protecţia datelor – date cu caracter personal către organisme de aplicare a legii sau alte autorități, ori de câte ori are o obligație legală în acest sens.În cazul unei fuziuni sau achiziţii, datele cu caracter personal pot fi transferate către terţii care sunt implicaţi în fuziune sau achiziţie.
Transferurile internaţionale – Datele cu caracter personal pe care Scania le colectează despre dumneavoastră pot fi transferate către şi prelucrate de către destinatari care sunt localizaţi în interiorul sau în exteriorul UE și a Spaţiului Economic European.
Destinatarii ofera un nivel adecvat de protecţie a datelor din perspectiva legislaţiei europene privind protecţia datelor.
Scania va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că transferurile de date sunt protejate în mod adecvat astfel cum prevede GDPR și că acesta se realizează în baza unor garanții adecvate, cum ar fi clauze standard de protecţie a datelor adoptate de Comisia Europeană sau de o autoritate de supraveghere, aderarea la coduri de conduită sau mecanisme de certificare aprobate.
5. Datele personale declarate în cadrul formularului de consimțământ vor fi prelucrate de către Scania, ca regulă, pe o durată de 10 ani de la data exprimării consimțământului cu privire la prelucrare, sau până la exercitarea dreptului la retragerea consimțământului sau dacă nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost prelucrate.
Ulterior termenului de 10 ani, Scania va verifica dacă datele mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost prelucrate, iar în cazul în care nu mai sunt necesare, va șterge orice date obținute prin declarația de consimțământ și va înceta prelucrarea în scopurile agreate.
6. Persoanele fizice participante la Campanie, fie în calitate de Reprezentant al Societatii Participante la Campanie sau de Participant la Excursie, în calitate de persoane vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal au urmatoarele drepturi:
1. Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate;
2. Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete;
3. Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori;
4. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor;
5. Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format electronic și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator, atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere ethnic;
6. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată;
7. Dreptul de a retrage oricând consimțământul dat în vederea opririi prelucrării datelor. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere;
8. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor conduce la încălcarea prevederilor GDPR.
7. La cererea oricărui de Reprezentant al Societatii Participante la Campanie Operatorul va asigura acestuia exercitarea drepturile prevăzute mai sus, conform prevederilor legale aplicabile. În vederea exercitării acestor drepturi, persoanele în cauză vor transmite o cerere scrisă, datată și semnată către Scania Romania SRL, având sediul în România, sat Ciorogârla, comuna Ciorogârla, Șos. București nr. 5, județul Ilfov, în atenția responsabilului nostru pentru protecția datelor, ale cărui date de contact le puteți găsi mai jos.
Roxana Draghicean
Telefon: +40 741 287 451 sau +40 21 315 9142
Fax: +40 21 315 9140
E-mail: Roxana.draghicean@scania.com